MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je léčebný a podpůrný postup, který si klade za cíl relevantně rozvinout potenciál člověka nebo obnovit jeho funkční schopnosti tak, aby mohl naplnit své tělesné, psychické, emocionální a sociální potřeby. Kvalifikovaný muzikoterapeut provází klienta terapeutickým procesem a pomáhá mu v rozvoji a naplnění jeho potřeb prostřednictvím podpůrného vztahu, hudby, hudebních elementů a hudebních metod.

Zájemce mívá pro vstup do muzikoterapie často nějaký důvod, není to ale nezbytnou podmínkou. Proces lze pojmout i jako hledání a objevování toho, čemu by bylo přínosné se věnovat. V případě rozhodování rodiče o muzikoterapii pro své dítě je to podobné a podnětem k těmto úvahám bývají kladné reakce dítěte na hudbu. Aby muzikoterapie byla efektivní, její potenciální účastník však nemusí mít hudební talent ani nemusí umět hrát na hudební nástroj.

Povaha terapeutických cílů závisí na tom, kdo v jakém věku a z jakého důvodu přichází. Terapeut se s klientem může zaměřit na některá z osobnostních témat, jako jsou uvolnění od napětí, práce s emocemi, rozvoj komunikace a řeči, trénink pozornosti a různá další. Mohou se věnovat motorickým cílům, jako například zlepšení senzomotorické integrace, rozvoji jemné a hrubé motoriky, motorické vytrvalosti. Jindy mají v popředí oblast sociální, která zahrnuje učení se sociálním dovednostem, zvýšení motivace k interakci s okolím nebo i pouhý kontakt s druhou osobou jako snížení sociální izolace.

Podoba muzikoterapie může být různá a odvíjí se od specifických potřeb konkrétní osoby. Mívá formu individuální nebo skupinovou a může být vhodným druhem terapie pro široké spektrum populace od lidí s těžkým kombinovaným postižením až po lidi z intaktní společnosti. Věkově zde není žádné omezení.

Muzikoterapeut Rekondičního centra Na dvorku se zaměřuje na muzikoterapii s lidmi s poruchou autistického spektra. Více informací o muzikoterapii Mgr. Radka Harvánka naleznete na webových stránkách www.terapie-muzikou.cz. Muzikoterapie Na dvorku se opírá o etická pravidla vycházející z etického kodexu Muzikoterapeutické asociace CZMTA. Muzikoterapeut pracuje pod pravidelnou supervizí své práce.

Mgr. Radek Harvánek
+ 420 732 512 797
www.terapie-muzikou.cz